سفارش تبلیغ
صبا

مبادا بدوزی نگاه دلت را

به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدا گرفته

مردهـــای "چشـــــــم چــــــران" زن های "خـــائن"
 

پســـرهای "شهـــــــوتی"

دختـــــــــرهای "پــــــول پرست"

پـــــــــــــــس چه شـــــــــد؟؟؟ 

چــــــیــــدن یک سیــــب و اینــــهمه تقـــــاص؟؟؟

بیــــچاره "آدمــــ" بیـــچـــاره "آدمــــیــــت" 

بعـــضی وقتـــــها فکر میکنمقابل بخشش نیست

شیــــــطان حــق داشــت سجــــده نکرد

دختر چـادرش را مرتـب کـرد و راه افـتاد ...
کمـی آن طـرف دو تا دخـتر توجـهش را جلـب کردنـد ! 
پوشـش نامـناسـب و آرایـش عجـیب شـان ...
باعـث شـده بود کـه زن بیـخـیال عجـله ای که داشـت بشـود ...
و قـدم هـایـش را آهسـته تـر کنـد ... 
پسـر جوانـی خـودش را کـنار آن دو دخـتر رسـانـد ...
و شـروع کـرد به خـندیـدن و حـرف زدن و شـماره دادن ...!!!
دخـتر هـا هـم بدشـان نمـی آمـد و مقـاومـتی نمیـکردنـد ...!!! 
زن انگـار یادش آمـده باشـد که عجـله دارد ، 
چشـم از صـحنه ی ناهنـجاری که میـدیـد برداشـت 
و قـدم هـایـش را تنـدتـر کـرد ... 
یک دفـعه مـردی با سـرعت زیاد جـوری از کـنارش عبـور کـرد ...
که نزدیـک بود با او برخـورد کنـد ... 
زن چـادرش را مرتـب کـرد و به تنـدی به سـمت مـرد برگشـت ! 
قـبل از آنکـه زن اعتـراضـی بکـند ، 
مـرد جـوان دسـتش را روی سـینه اش گذاشـت
کمـی خـودش را به نشـانه ی ادب و احـترام خـم کـرد
و در نهـایت مـتانـت در حالـیکه چشـمانش ...
به نشـانه ی ادب به پاییـن دوخـته شـده بود گفـت ؛ 
شـرمنـده ام خانـم ببـخشـید مـتوجـه شـما نشـدم ...
زن سـرجایـش خشـک شـد ... 
ایـن مـرد جـوان هـمان کسـی بود که ...!
چـند لحـظه قـبل داشـت ...
با آن دخـتر ها با جسـارت و شـوخی رفـتار میـکرد ...!!!

+ زن بـودن " هـر تکـه از وجـودت رو پیـش مـردی جا گذاشـتن نیـست "

بـرای یه مـرد ( پـدر ، همـسر ) با تمـام وجـود بودنـه ... و بـرای آقایـون هـم همـینطور ...

هـــــــــــــیـــــــــــــــــــــس . . .

میخواهم تنها باشم با خــــــــــــــــــــــــــــدا
گاهی دلم می گیرد ، گاهی زندگی را نمی خواهم…
گاهی تنهای تنها می شوم
اما در همین گاه ها ، می دانم خدایی در کنارم است که من قدرش را نمی دانم
گـــــاهی غافــــل می شـوم از آغـــــوشتــــــ
کـــــه همـــــواره بــــــــاز استـــــ
یــــا بــــــاسِــــطَـــــ الْیَــــــدَیْـــــن بِــالـرَّحْـــــمَـــــة

تفاوت سوپر استارهای آن زمان واین زمان

بعد از شهدا ما چه کرده ایم؟؟؟؟؟!

خدا کند که مرا با خدا کنی آقا

 زقید و بند معاصی جدا کنی آقا

 

دعای ما به در بسته می خورد ای کاش

خودت برای ظهورت دعا کنی آقا . . .

والسلام
درحال تکمیل...کپی با ذکر صلوات مجاز است

تاریخ : یادداشت ثابت - دوشنبه 94/11/13 | 11:6 صبح | نویسنده : هدیه یوسفی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • فیس چت